suisuimeko

Mika's Dog Thread ▽・w・▽

Recommended Posts

Shampoo at Bauldeaux

 

3 minutes ago, Kumazzz said:

 

79002152_985525001804517_4182690460060791125_n.jpg

 

 

 • Haha 1
 • Confused 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Kumazzz said:

Mika doggy on 2020 New Year Day's Morning from Miami home.

 

ORIGINAL mikainstagram stories

 

 

What a beautiful dog's nose !!! :yikes:   :dog:  :rasta:

 • Haha 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
35 minutes ago, Mikasister said:

Is Amira one of them?

 

 

You can see both Amira and Melachi 

 • Like 3
 • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Mika mentions Melachi and Amira in this Dutch Newspaper interview.

 

 

:holland:

 „Ik rij tijdens deze tournee zelf naar mijn optredens, want ik heb een hekel aan tourbussen en vliegtuigen”, vertelt hij vanuit zijn auto. „Ik rij overal naartoe met mijn honden. Ik heb twee golden retrievers. Eentje is tien en ze heeft een nichtje van vijf. Ze vinden het heel leuk om mee te gaan. Ze doen het al hun hele leven.” Mika’s honden heten Melachi en Amira. „Dat klinkt misschien alsof het hele chique namen zijn, maar dat is niet het geval. Het heeft iets romantisch, maar eigenlijk betekent het ‘koningin’ en ‘prinses’ in het Arabisch. Als ik je zou vertellen dat mijn honden Queen en Princess zouden heten, zou je dat de meest ordinaire namen ooit vinden.”

Melachi en Amira zijn Mika’s enige reisgenoten. „Ik wilde honden hebben die ik overal mee naartoe kon nemen in dit gekke leven dat ik leid.” Hij vertelt dat de golden retrievers gek zijn op autoritjes en op Instagram deelt hij vaak foto’s en stories van de beestjes. „Vaak wou ik dat ik hun leventje had”, lacht Mika. „Ze kunnen lekker overal naartoe, verblijven in mooie hotels en ze hoeven er helemaal niks voor te doen.”

 

:uk:

"During this tour I drive to my performances myself, because I hate tour buses and planes," he says from his car. "I drive everywhere with my dogs. I have two golden retrievers. One is ten and she has a niece of five. They really like to come along. They have been doing it all their lives. ”Mika's dogs are called Melachi and Amira. "That may sound like they are very chic names, but that is not the case. It has something romantic, but it actually means "queen" and "princess" in Arabic. If I told you my dogs were called Queen and Princess, you would find that the most ordinary names ever. "

Melachi and Amira are Mika's only traveling companions. "I wanted to have dogs that I could take everywhere in this crazy life that I lead." He says that the golden retrievers are crazy about car rides and on Instagram he often shares photos and stories of the animals. "I often wish I had their life," laughs Mika. "They can go anywhere, stay in nice hotels and they don't have to do anything at all."

 

 

3 minutes ago, Kumazzz said:

METRO nieuws.nl

 • 31 JAN 2020
Mika wil opnieuw band opbouwen met fans

 

 

We hebben een poosje weinig vernomen van Mika, maar de Brit-Lebanese zanger hoopt zijn Nederlandse fans terug te winnen na een lange afwezigheid. „Ik vind dat ik opnieuw een band moet opbouwen met Nederland."

 

Het is alweer elf jaar geleden dat Mika zijn laatste hit scoorde met het nummer Rain. De zanger, die eigenlijk Michael Holbrook heet, maakte een grootste entree in de muziekwereld toen hij in 2007 zijn debuutalbum Life In Cartoon Motion uitbracht, dat een platina status behaalde en vier top 10-noteringen voortbracht: Grace Kelly, Big Girl (You Are Beautiful), Happy Ending en de nummer 1-hit Relax, Take It Easy.

Hoewel het hitsaldo na zijn de opvolger The Boy Who Knew Too Much niet verder opliep, heeft Mika zeker niet stilgezeten. Onlangs verscheen zijn vijfde langspeler, My Name Is Michael Holbrook. Het feit dat zijn echte naam op de hoes prijkt, betekent volgens Mika niet dat dit album per definitie persoonlijker is dan zijn voorgaande platen. „Ieder album vertelt iets over mijn leven”, licht hij toe. „Omdat mijn eerste plaat een supercommercieel succes was, betekent het niet dat het niet superpersoonlijk was.”

Tournee

We spreken de zanger te midden van zijn Europese tournee, waarmee hij in februari driemaal TivoliVredenburg in Utrecht aandoet. Hij is vanuit zijn woonplaats in Frankrijk op weg naar een concert in Luxemburg. „Ik rij tijdens deze tournee zelf naar mijn optredens, want ik heb een hekel aan tourbussen en vliegtuigen”, vertelt hij vanuit zijn auto. „Ik rij overal naartoe met mijn honden. Ik heb twee golden retrievers. Eentje is tien en ze heeft een nichtje van vijf. Ze vinden het heel leuk om mee te gaan. Ze doen het al hun hele leven.” Mika’s honden heten Melachi en Amyra. „Dat klinkt misschien alsof het hele chique namen zijn, maar dat is niet het geval. Het heeft iets romantisch, maar eigenlijk betekent het ‘koningin’ en ‘prinses’ in het Arabisch. Als ik je zou vertellen dat mijn honden Queen en Princess zouden heten, zou je dat de meest ordinaire namen ooit vinden.”

 

Melachi en Amyra zijn Mika’s enige reisgenoten. „Ik wilde honden hebben die ik overal mee naartoe kon nemen in dit gekke leven dat ik leid.” Hij vertelt dat de golden retrievers gek zijn op autoritjes en op Instagram deelt hij vaak foto’s en stories van de beestjes. „Vaak wou ik dat ik hun leventje had”, lacht Mika. „Ze kunnen lekker overal naartoe, verblijven in mooie hotels en ze hoeven er helemaal niks voor te doen.” Hij hoopt met de drie concerten die hij in Utrecht geeft weer in de gratie te komen bij het Nederlandse publiek. „Voorheen heb ik met veel plezier opgetreden in Nederland en veel van de mensen met wie ik samenwerk komen er vandaan, maar ik ben er al vijf jaar niet geweest. In plaats van één avond een grote show te geven, met als doel om zoveel mogelijk kaartjes te verkopen, geef ik nu drie kleinere optredens. Dat vind ik belangrijk en noodzakelijk om weer een connectie te maken met mijn fans. Kleine shows kunnen bovendien een grote impact hebben, zeker als ze heel goed zijn.”

Frankrijk en Italië

De reden dat we Mika uit het oog verloren zijn, komt omdat hij veel tijd in Frankrijk en Italië doorbracht, waar hij te zien was in populaire televisieprogramma’s. Zo was hij als coach te zien in zowel de Italiaanse als Franse versies van The Voice en in Italië had hij zelfs zijn eigen variétéprogramma, getiteld Stasera Casa Mika, waarvoor hij in 2017 de prestigieuze Rose d’Or voor beste Europese entertainmentshow won. „Ik vond dat een goede manier om mijzelf als persoon op de kaart te zetten in de gebieden waar mijn platen het beste verkochten.”

 

Het heeft Mika is die landen geen windeieren gelegd. „Het komt wel vaker voor dat artiesten voor een televisiecarrière kiezen en meestal lijdt hun muziek eronder. In mijn geval deed het geen afbreuk daaraan. Mensen leerden me daardoor juist beter kennen. Ik verkocht heel veel platen in Frankrijk, maar ik ben niet Frans, dus mensen vroegen zich af: ‘Wie is die gast?’ Mijn tv-shows hebben bijgedragen aan mijn succes daar.”

Bewuste keuze

„Het zorgde er ook voor dat ik me een stuk gemakkelijker voelde voor de camera’s, maar op een gegeven moment heb ik de bewuste keuze gemaakt om alle tv-shows stop te zetten, ondanks dat ze werden aangekocht door omroepen in Spanje en Zuid-Amerika. Op een bepaald punt had ik de behoefte om mijn vak als liedjesschrijver nieuw leven in te blazen.” My Name Is Michael Holbrook is daarvan het resultaat, al is hij zich ervan bewust dat hij het succes van zijn debuutalbum waarschijnlijk nooit zal overtreffen.

„Ik zie dat niet als iets negatiefs, maar juist als een manier waardoor ik mijn onafhankelijk en autonomie heb kunnen bewerkstelligen en waardoor ik de afgelopen jaren creatieve richtingen in heb kunnen slaan. Maar het klopt wat je zegt; mensen moeten weer even zien waarmee ik bezig ben, dus moet ik langsgaan bij de mensen waarmee ik de afgelopen jaren geen contact heb gehad.”

 

Mika treedt op 10, 12 en 13 februari op in TivoliVredenburg, Utrecht.

 

:uk:Google translator

  Reveal hidden contents

 

Mika wants to build a new bond with fans

 

We have heard little from Mika for a while, but the Brit-Lebanese singer hopes to win back his Dutch fans after a long absence. "I think I should build a new bond with the Netherlands."

 

It has been eleven years since Mika scored his last hit with the song Rain. The singer, actually called Michael Holbrook, made a major entry into the music world when he released his debut album Life In Cartoon Motion in 2007, which achieved platinum status and produced four top 10 listings: Grace Kelly, Big Girl (You Are Beautiful ), Happy Ending and the number 1 hit Relax, Take It Easy.

Although the hit balance after his successor The Boy Who Knew Too Much did not increase further, Mika certainly did not sit still. His fifth full-length album, My Name Is Michael Holbrook, was recently released. According to Mika, the fact that his real name is on the cover does not mean that this album is by definition more personal than his previous albums. "Every album tells something about my life," he explains. "Because my first album was a super commercial success, it doesn't mean it wasn't super personal."

 

Tour

 

We speak to the singer in the middle of his European tour, with which he visits TivoliVredenburg in Utrecht three times in February. He is on his way to a concert in Luxembourg from his home in France. "During this tour I drive to my performances myself, because I hate tour buses and planes," he says from his car. "I drive everywhere with my dogs. I have two golden retrievers. One is ten and she has a niece of five. They really like to come along. They have been doing it all their lives. ”Mika's dogs are called Melachi and Amyra. "That may sound like they are very chic names, but that is not the case. It has something romantic, but it actually means "queen" and "princess" in Arabic. If I told you my dogs were called Queen and Princess, you would find that the most ordinary names ever. "

 

Melachi and Amyra are Mika's only traveling companions. "I wanted to have dogs that I could take everywhere in this crazy life that I lead." He says that the golden retrievers are crazy about car rides and on Instagram he often shares photos and stories of the animals. "I often wish I had their life," laughs Mika. "They can go anywhere, stay in beautiful hotels and they don't have to do anything at all." He hopes that the three concerts he gives in Utrecht will bring them back to grace with the Dutch public. "I used to perform with great pleasure in the Netherlands and many of the people I work with come from it, but I haven't been there for five years. Instead of giving a big show one evening, with the goal of selling as many tickets as possible, I now give three smaller performances. I think that is important and necessary to make a connection with my fans again. Small shows can also have a big impact, especially if they are very good. ”

 

France and Italy

 

The reason we lost sight of Mika is because he spent a lot of time in France and Italy, where he was featured in popular television programs. He has appeared as a coach in both the Italian and French versions of The Voice and in Italy he even had his own variety program, entitled Stasera Casa Mika, for which he won the prestigious Rose d’Or for best European entertainment show in 2017. "I thought that was a good way to put myself on the map as a person in the areas where my records sold best."

Mika has not done any harm to those countries. "It is not uncommon for artists to opt for a television career and usually their music suffers. In my case it did not affect that. As a result, people got to know me better. I sold a lot of records in France, but I'm not French, so people were wondering, "Who is that guy?" My TV shows contributed to my success there. "

 

Conscious choice

 

"It also made me feel a lot easier for the cameras, but at one point I made the conscious decision to stop all TV shows, even though they were purchased by broadcasters in Spain and South America . At some point I felt the need to breathe new life into my profession as a songwriter. ”My Name Is Michael Holbrook is the result of that, although he is aware that he will probably never surpass the success of his debut album.

"I see that not as something negative, but rather as a way through which I have been able to achieve my independence and autonomy and through which I have been able to take creative directions in recent years. But it is true what you say; people need to see what I am doing again, so I have to visit the people I have not had contact with in recent years. "

 

 

METRO_2020-01-31.thumb.jpg.a47ca08f8d1f92be791cae18df98a199.jpg

 

 

 • Like 2
 • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, Mikasister said:

IG story

953fba42-ff60-4b3f-b511-58dc6e53cb3a.jpg

keep calm Amira Mika is coming... :dog:aspettando il suo papà 

 • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 hours ago, Mikasister said:

IG story

953fba42-ff60-4b3f-b511-58dc6e53cb3a.jpg

 

Poor girls !

Their father leave them in his home in Milan.:unsure:

 • Like 4

Share this post


Link to post
Share on other sites
17 hours ago, Kumazzz said:

 

Poor girls !

Their father leave them in his home in Milan.:unsure:

@Kumazzz yes poor girls 😰

 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Twitter

 

 

Girls are smiling !

 

95495562_253039319229809_3621347907239419755_n.thumb.jpg.b832efb2a84e3063f786c13dadaae962.jpg

 

 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 hours ago, Kumazzz said:

Twitter

 

 

Girls are smiling !

 

95495562_253039319229809_3621347907239419755_n.thumb.jpg.b832efb2a84e3063f786c13dadaae962.jpg

 

 

 

 

EXLH7hlXkAY2MM2.png

 • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
10 hours ago, Kumazzz said:

 

Girls are smiling !

 

95495562_253039319229809_3621347907239419755_n.thumb.jpg.b832efb2a84e3063f786c13dadaae962.jpg

 

who wouldn't smile if having Mika in front of him 😄❤️

 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 hours ago, Mikasister said:

 

 

 

EXLH7hlXkAY2MM2.png

:wub2:

I think we all smiled  when we read Mika's instagram post :wub2:

 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.